Uw aansprakelijkheid

Ondernemingen > Uw aansprakelijkheid >
  • Ba- Uitbating

Een verzekering Ba-uitbating dekt de extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid van uw onderneming voor schade aan derden die het gevolg is van een schadegeval dat zich voordeed tijdens de uitoefening van uw activiteit.

Waarborgen verzekerd in een polis Ba-uitbating zijn afhankelijk van het type van de activiteit van uw onderneming. Ook de verzekerde kapitalen kunnen variëren.

Zowel de schade tijdens het uitvoeren van de werken als de schade na levering van de werken worden gewaarborgd. Ook de eventuele schade toegebracht aan goederen, door derden aan u toevertrouwd, kunnen verzekerd worden.

In de meeste gevallen is er een franchise van toepassing.

De verzekering Ba-uitbating dekt zowel de materiële, de lichamelijke als de immateriële gevolgschade ontstaan tijden het uitoefenen van en toegebracht door het personeel, de zaakvoerders, stagiairs...


  • Ba-beroep

De verzekering Ba-beroep heeft tot doel zowel de contractuele als de extracontractuele aansprakelijkheid te dekken voor schade aan derden die het gevolg is van de geleverde diensten.
De meeste professionelen zijn hetzij wettelijk, hetzij deontologisch verplicht deze verzekering af te sluiten.

Een verzekering Ba-beroep richt zich tot ondernemingen die hoofdzakelijk een intellectuele activiteit uitoefenen, zoals accountants, juridische beroepen, artsen, architecten, IT-consultants...

Deze verzekering biedt dekking bij de gevolgen van geleverde daden en dit zowel in geval van lichamelijke, materiële als bij immateriële schade.

Net zoals bij een verzekering Ba-uitbating is er meestal een franchise van toepassing.

Waarborgen verzekerd in een polis Ba-beroep zijn afhankelijk van het type van de activiteit van uw onderneming. De verzekerde kapitalen zijn variabel.


  • Objectieve aansprakelijkheid

De objectieve aansprakelijkheidsverzekering Brand & Ontploffing is een bij wet verplichte verzekering bij uitbating van bepaalde publiekstoegankelijke ruimtes zoals restaurants, cafés, hotels, bioscopen, sportzalen, scholen...

Als uitbater kunt u door het slachtoffer verantwoordelijk gesteld worden voor geleden lichamelijke en materiële letsels bij schade veroorzaakt door brand en ontploffing.


  • Bestuurdersaansprakelijkheid

Als zaakvoerder, bestuurder of directielid kunt u aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele fouten en nalatigheden binnen het uitvoeren van uw functie.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering komt tussen bij de financiële gevolgen en verdedigingskosten voortvloeiend uit door de verzekerden begane fouten.

Deze verzekering vormt een aansluiting op de verzekering Ba-beroep.

  • CMR-verzekering

Het al dan niet verplicht zijn van deze verzekering is afhankelijk van de aard van het risico en van de totale oppervlakte van de publiektoegankelijke ruimte.

Als transporteur bent u onder andere aansprakelijk voor het verlies, schade en vertraging van aflevering van de door u vervoerde goederen. U draagt deze aansprakelijkheid van zodra u de goederen in ontvangst neemt, tot deze afgeleverd worden.

De CMR-verzekering is gebaseerd op het CMR Verdrag d.d. 19/05/1956. De CMR-conventie is van toepassing bij zowel binnenlands als internationaal transport en is van dwingend recht.

 
Terug